etikNOTAT

etikNOTAT kan også læses online her

FOLKEKIRKEN OG ORDET- december 2013

etikNOTAT er et månedligt undervisningsoplæg, der kommer ud til lærere i Gladsaxe og Herlev kommuner.

Målgruppen for oplægget er udskolingen.

Målet er at give eleverne mulighed for at diskutere religionsfaglige begreber ud fra et tidsaktuelt tema, enten grundet årstiden, en aktuel sag fra medierne el.l. Der tages udgangspunkt i begreber og genstande fra kristendommen og der perspektiveres til kristendomsfaglige temaer og tekster.

Notatet holdes kort og kompakt, så forløbet kan gennemføres på en eller to undervisningstimer. Man kan naturligvis også udvide emnet, hvis man ønsker det.

Der vil ofte blive lagt op til tværfaglige samarbejder. Med dette oplæg kan der samarbejdes med dansk.

Alle tekster er lavet som PDF, så de er lige til at printe ud til eleverne. Desuden er alle video-indslag lavet til download.

Velkommen til 4. nummer af etikNOTAT. De øvrige numre ligger på skoletjenestens hjemmeside: www.fsgh.dk. Hvis du har kommentarer eller ønsker om et specifikt emne, vi skal tage op, hører vi gerne fra dig.

INDHOLD

I anledningen af december og julens komme, er det ORDET der er i fokus. I kirken taler man om at Ordet kom til verden julenat. Se filmen og læs teksterne, og find ud af, hvad der menes hermed.

Materialet falder i fire dele: 

 • Prædikestolen - en genstand fra folkekirken. Hvorfor fylder prædikestolen så meget i kirkerummet? Ordet i kristendommen har to betydninger. Find ud af hvilke...
 • Tekster om ord og deres betydning: En række korte bibeltekster, der stiller skarpt på ordets betydning i kristendommen. Vers fra salmerne "Det første lys er ordet, talt af Gud" og "Nu falmer skoven".
 • Aktuel begivenhed: Yahya Hassan, der har tatoveringen ORD på sin hånd, og som i sine aktuelle digte viser, hvor kraftfulde ord kan være.
 • Forslag til elevaktiviteter.
Gladsaxe kirkes prædikestol (foto: Jens Kinkel)
Yahya Hassan (foto: Jacob Ehrbahn)

DEL 1 - ORDETS BETYDNING I KIRKEN

Hvorfor fylder prædikestolen så meget i kirkerummet?

 • Tal med hinanden to og to om hvad en prædikestol er, hvad den bruges til, hvordan den ser ud og hvorfor der overhovedet er prædikestole i de danske kirker.

Se derefter interviewet nedenfor med sognepræst Jacob Ulrik Hansen.

Interviewet varer cirka 6. min. Her fortæller Jacob Ulrik om, hvad ordet betyder i kirken og i Biblen.

 

 

Download filmen her

Spørgsmål:

 • Hvorfor er ordet så vigtigt i kirken ifølge Jakob Ulrik Hansen.
 • I kristendommen har ordet to betydninger. Den ene er de ord, vi taler med hinanden, læser op eller synger. Hvad betyder Ordet ellers i kristendommen?
 • Hvad er den store forskel på Ordet i Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente?
 • Er der noget af det, Jacob forklarede, som overraskede dig?

 

 

DEL 2 - FORSKELLIGE TEKSTER OM ORDET

 • Der er mange steder i Bibelen, hvor der skrives om Ordet. De to kendeste steder er fra 1. Mosebog i Det Gamle Testamente og Johannesevangeliet i Det Nye Testamente. Læs det her.

  • Selvom "Ordet" ikke nævnes direkte direkte i afsnittet om verdens skabelse, er det alligevel meget centralt. Hvor kan man se det?
  • Lav en simpel tegning eller et skema, som viser, hvordan Ordet, Gud og lyset hænger sammen i de første fire vers af Johannesevangeliet.
  • Når der i Johannesevangeliet står, at "Ordet blev kød og tog bolig iblandt os", hvad menes der så?
  • Hvordan hænger bibelstykket fra Det Gamle Testamente sammen med bibelstykket fra Det Nye Testamente?
  • Er der nogle sætninger eller ting, som undrer dig i de to bibelstykker? • Der er mange danske salmer, som handler om Ordet og dets betydning. Læs nu uddragene af de to salmer her.
  • Salmen "Det første lys er Ordet, talt af Gud" er en adventssalme. Hvordan beskrives Ordet og lyset i forhold til hinanden?
  • Hvad kan ordet ifølge salmen?
  • Hvad handler de to vers fra "Nu falmer skoven" om?
  • Hvad er det for et ord, man skal takke Gud for ifølge Grundtvig?

DEL 3 - EN AKTUEL BEGIVENHED

Yahya Hassan er en 18 årig dansk digter med palæstinensisk baggrund. Han har haft en opvækst med vold, kriminalitet og næsten ingen skolegang.

Han har i øjeblikket stor succes med sin første digtsamling og går desuden på Forfatterskolen.

Her skal du se et portræt af ham, fra før han brød igennem som forfatter:

© Opgang2

Du kan downloade portrættet her.

Spørgsmål:

 • Hvad handler filmen om?
 • Hvad bruger Yahya Hassan ordene til i sit liv?
 • Hvorfor tror du, at han har tatoveret ordet "Ord" på sin hånd?
 • Hvad synes du om hans måde at tackle sine problemer på?

DEL 4 - ELEVAKTIVITETER

Forslag til elevaktiviteter: 

Lav et mindmap over

 • hvad ord kan bruges til
 • hvilke forskellige måder de kan bruges på
 • hvilke forskellige betydninger ord har i kristendommen
 • hvilken betydning det har haft for Yahya Hassan at bruge ord
 • hvad ord betyder for dig?

Find evt billeder på Internettet eller i blade/bøger, der fortæller noget om, hvordan vi bruger ord.

 • Forestil jer en verden uden ord

  • hvad ville være det positive
  • hvad ville være det negative?

FÆLLES MÅL - KRISTENDOMSKUNDSKAB

Der er i dette undervisningsmateriale taget udgangspunkt i følgende punkter fra Fælles Mål, efter 9. klasse:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Livsfilosofi og etik

 • reflektere over grundlæggende tilværelsesspørgsmål og diskutere den religiøse dimension og dens betydning for menneskers livsforståelse på baggrund af bibelske fortællinger, kristendommen før og nu samt ikkekristne religioner og livsopfattelser
 • vurdere etiske principper og moralsk praksis i kristendommen.

Bibelske fortællinger

 • udtrykke viden om centrale fortællinger fra Det Gamle og Nye Testamente og kunne tolke dem i et nutidigt og historisk perspektiv
 • forholde sig til de bibelske fortællingers tydning af grundlæggende tilværelsesspørgsmål
 • give eksempler på de bibelske fortællingers betydning i sprog, kunst og samfund.

Kristendommen og dens forskellige udtryk i historisk og nutidig sammenhæng

 • forholde sig til kristne grundbegreber som grundlag for vurdering af værdier og tolkning af tilværelsen
 • formulere sig om brug og betydning af kristne symboler og ritualer samt synge og tolke salmer og sange.
www.fsgh.dk fsgh@fsgh.dk